Simon Anita és Ritter Edina ezúton tájékoztatja weboldala látogatóit, illetve szolgáltatásait igénybe vevő felhasználóit, (továbbiakban: „Érintett”, „Érintettek” (érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy)) adatvédelmi irányelveiről. Az Érintett a szolgáltatások igénybevételével, a weboldal látogatásával, ráutaló magatartással elfogadja A Te Kozmetikád adatvédelmi irányelveit, hozzájárul adatkezelési metodikájához.

I. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Simon Anita, Ritter Edina (továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 76.
Telephely: 1062 Budapest, Andrássy út 76.
Adatkezeléssel megbízott személy: Simon Anita, Ritter Edina
E-mail-cím: informacio kukac atekozmetikad.hu
Telefonszám: +36 20 4037095, + 36 20 234 7167
Weboldal: atekozmetikad.hu (továbbiakban: „Weboldal”)

II. Általános rendelkezések

a. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az Adatkezelő eljárása az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes.

b. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

c. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

d. Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

e. Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.
f. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

g. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

III. A kezelt adatok köre

a. Adatkezelő a Weboldal látogatásával, illetve szolgáltatásainak igénybevételével egy időben technikai információkat rögzít, melyek az Érintett IP címe/domain neve, a látogatás ideje, illetve amennyiben a technikai feltételek az Érintett részéről adottak, a gép operációs rendszerének típusa, verziószáma, a böngésző típusa, verziószáma, a böngészőben használt egyes kiegészítők (flash, java stb.) megléte, a monitor felbontása, színmélysége, a hivatkozás, ahonnan az Érintett a Weboldalra érkezett (úgynevezett referrer).

b. Ezzel egy időben egy véletlenszerűen generált azonosító segítségével (úgynevezett PHPSESSID) azonosítja az Érintett böngészőjét, ám ez az oldal elhagyását követően automatikusan törlődik, a látogatás ideje alatt sem tartalmaz személyes adatokat.

c. A Weboldal látogatásához nincs szükség adatszolgáltatásra, de az időpont foglaláshoz már személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím, mobil telefonszám) megadása szükséges.

d. Hírlevélre, ajánlatra, információs anyagra, tájékoztatóra, akciókról szóló értesítőre feliratkozás esetén személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím, esetleg telefonszám, mobil telefonszám, további adatok) megadása szükséges.

e. Ügyfélszolgálati megkereséskor személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím, esetleg telefonszám, mobil telefonszám, további adatok) megadása szükséges.

f. A Weboldalon különleges adat (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, valamint a bűnügyi személyes adat) gyűjtése az Érintettekről nem történik.

IV. Az adatkezelés jogalapja

a. Az adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján az Info. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint kerül sor.

b. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

V. Az adatkezelés célja

a. Az Érintett azonosíthatósága a szolgáltatás teljesítéséhez, illetve informálásához kapcsolatos egyéb célok miatt (időpont lemondása, módosítása stb.), azaz ügyfél adatkezelés.

b. Az Érintett értesítése a Weboldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról hírlevél formájában.

c. Kapcsolattartás az Érintettel információs anyagok, tájékoztatók, ajánlatok, akciókról szóló értesítők, hírlevél sorozatok küldése elektronikus úton (e-mail, SMS), illetve DM levél formájában.

d. Személyre szóló ajánlatok küldése.

e. Látogatottsági, látogatói, értékesítési statisztikák készítése, elemzése akár szoftveresen technikai automatizmussal is marketingtevékenység hatékonyságának növelése céljából.

f. Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, kapcsolattartás az ügyfelekkel.

VI. Az adatkezelés időtartama

a. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

b. A hírlevélre, információs anyagokra, tájékoztatókra, ajánlatokra feliratkozás, ügyfélszolgálati megkeresés során megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig az Érintett azok törlését nem kéri.

c. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

d. A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok (IP-cím, operációs rendszer, böngésző típusa, stb.) 1 évig tárolódnak, ezt követően Adatkezelő csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg őket.

e. Az Érintett adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a Weboldal korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az Érintettre vonatkozó következtetést levonni.

VII. Az adatokhoz hozzáférők köre

a. Az adatokhoz az Adatkezelő megbízottja, Simon Anita és Ritter Edina férhet hozzá. Ezenfelül Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem adja át. Adatkezelő a Weboldal böngészése során rögzített technikai információkat (IP cím, látogatás időtartama, böngésző típusa stb.) kizárólag jogszabály kötelező rendelkezése, illetve ezen alapuló hatósági kötelezés esetén adja át a hatóságok részére.

b. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok egy esetleges szerverre történő „betörés” következtében se kerülhessenek illetéktelen kezébe, illetve tudása szerint a legjobb védekezési módszereket alkalmazza az előbbi elkerülése végett. Tökéletes védelem természetesen nem létezik, de Adatkezelő minden erejével azon van, hogy a maximális védelmi szintet tudja fenntartani.

VIII. Az Érintett jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása

a. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatai kezeléséről. Az Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

b. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján (számviteli törvény) szükséges adatkezelésre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

c. Az Érintett kérheti adatainak zárolását. Adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

d. Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

e. Az Érintett adatai törlését, helyesbítését, zárolását az Adatkezelőnél elektronikusan az informacio kukac atekozmetikad.hu e-mail-címen kérheti.

IX. Jogérvényesítési lehetőségek

a. Az az Érintett, aki úgy érzi, hogy Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, vagy igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:
• Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – General Data Protection Regulation (GDPR)
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv., adatvédelmi törvény)
• 2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

b. Adatkezelő ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát tisztázni tudjon, így a felmerülő adatvédelmi kérdésekről szívesen konzultál elérhetőségein.

X. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

a. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa.
b. Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztató hatályos változatát a Weboldalon közzéteszi.
Adatkezelési tájékoztató verziószám: 1.1
hatályos: 2019. június 01. napjától visszavonásig (2019. június 01. napjával az Adatkezelési tájékoztató 1.1-es változata hatályát veszti.)